Otwarty Konin

Program

Szanowni Państwo

Prezentujemy Państwu program Komitetu Wyborczego Wyborców Otwarty Konin.
Nie będziemy obiecywać Państwu rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Wszyscy mamy już dość pustych obietnic, składanych na papierze przed wyborami. Czas na konkretne działanie. Dlatego też nasz program wyborczy opiera się na realnych założeniach, które umożliwią rozwój miasta. Wspólnie uczyńmy go rzeczywistością.
Niech połączy nas Konin.

FILAR I - INWESTYCJE W PRZYSZŁOŚĆ

1. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorców – gwarancją nowych miejsc pracy.
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego w prowadzeniu nowo otwartej działalności gospodarczej 
 • współpraca z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie oraz Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej przy wprowadzaniu programów rozwoju kompetencji i przekwalifikowania pracowników
 • współpraca z przedsiębiorcami – powołanie Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie Miasta w ramach współdecydowania o zmianach ich dotyczących
 • obniżenie podatku od środków transportowych
 • stworzenie warunków wsparcia dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

2. Przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych dla firm, które zechcą inwestować w Koninie, wraz z pakietem ulg.

3. Otwarcie miasta na współpracę z gminami ościennymi.

 • współpraca w zakresie stworzenia wspólnej oferty terenów inwestycyjnych
 • współpraca w zakresie prowadzenia wspólnych inwestycji, które miałyby służyć mieszkańcom miasta i powiatu
 • rozszerzenie oferty spółek miejskich dla gmin, w zakresie świadczonych przez nie usług
 • wypracowanie wspólnych płaszczyzn promocji miasta i gmin ościennych

4. Stworzenie programu budowy tanich mieszkań na wynajem.

 • wykorzystanie w 100% możliwości budowy mieszkań na wynajem w oparciu o MTBS
 • budowa nowych mieszkań na osiedlu Łężyn
 • transparentne zasady przyznawania mieszkań
 • przejrzyste zasady ustalania czynszu dla najemców

5. Remonty i modernizacje dróg miejskich.

 • remont mostu na trasie Warszawskiej
 • przygotowanie kompleksowego planu remontów dróg
 • konsultacje z mieszkańcami w kwestiach budowy, remontów i modernizacji dróg miejskich

6. Aktywne włączenie samorządu do pracy nad minimalizacją skutków transformacji energetycznej.

 • współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,,Transformacja Wielkopolski Wschodniej’’
 • współpraca miasta z Powiatowym Urzędem Pracy
 • przygotowanie jednostek miejskich do wspierania rodzin dotkniętych skutkami transformacji energetycznej

7. Budowa kompleksu „Term konińskich” na wyspie Pociejewo

 • zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu „Term konińskich”
 • zaproszenie firm zewnętrznych do rozbudowy infrastruktury wokół term
 • stworzenie nowych miejsc pracy
 • termy jako znakomite narzędzie do promocji miasta

8. Stanowczy głos w obronie Mieszkańców i NIE dla budowy kolei Konin-Turek w wariancie W9.

 • konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji społecznych
 • wyegzekwowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego podjęcia rozstrzygających decyzji w przedmiotowej sprawie

9. Weryfikacja cen wody, ciepła i wywozu śmieci

 • audyty w spółkach miejskich dotyczące wprowadzonych podwyżek cen wody, ciepła i wywozu śmieci
 • ustalenie nowych zasad wynagradzania prezesów spółek
 • wprowadzenie polityki ograniczania kosztów w spółkach miejskich

10. Nowoczesny transport publiczny

 • utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej
 • pozyskanie działki od PKP niezbędnej do budowy Centrum Przesiadkowego
 • zaprojektowanie i wybudowanie Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP, zgodne z możliwościami finansowymi
 • modernizacja taboru autobusów MZK i PKS przy wykorzystaniu środków z NFOŚiGW
 • dostosowanie siatki połączeń MZK do potrzeb Mieszkańców
 • aktualizacja siatki połączeń MZK i PKS z uwzględnieniem gmin ościennych

11. Budowa nowego schroniska dla zwierząt oraz zmiana sposobu jego finansowania

 • aktualizacja planu budowy schroniska i niezwłoczne pozyskanie środków na jego wdrożenie
 • zwiększenie środków finansowych przekazywanych na działalność schroniska darmowe chipowanie, kastracja i
 • szczepienia zwierząt w pierwszym roku po adopcji

FILAR II - KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

12. Dobra komunikacja samorządu z Mieszkańcami

 • przywrócenie dialogu między Mieszkańcami a Urzędem
 • regularne spotkania Prezydenta z przedstawicielami związków zawodowych wszystkich podległych miastu jednostek, spółek i urzędu
 • ustalenie nowych zasad przyjęć interesantów przez prezydenta, jego zastępców i kierowników wydziałów
 • ustalenie zasad konsultacji społecznych

13. Ułatwienie młodym rodzicom powrotu na rynek pracy

 • powstanie nowego żłobka na osiedlu Chorzeń i zwiększenie liczby miejsc w istniejących
 • stworzenie klubów malucha, czynnych w godzinach popołudniowych
 • wsparcie w tworzeniu prywatnych żłobków

14. Budowa osiedlowych placów zabaw i miejsc rekreacji dla najmłodszych

 • współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w kwestii wskazania miejsc do budowy placów zabaw
 • Konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedli co do wyboru miejsc na place zabaw

15. Usprawnienie polityki senioralnej

 • powstanie Konińskiego Centrum Seniora wraz z profesjonalną salą treningową, by stworzyć warunki do nauki dla opiekunów w zakresie rehabilitacji
 • zaproszenie do współpracy i tworzenia programów senioralnych emerytowanych ekspertów w swoich dziedzinach
 • stworzenie dziennego programu aktywizacji osób starszych
 • współpraca z organizacjami senioralnymi i klubami
 • wspieranie ruchu artystycznego seniorów

16. Profilaktyczne programy zdrowotne i programy porad prawnych 

 • cykliczne programy profilaktyki zdrowotnej „Zdrowie to podstawa”  
 • cykliczne porady prawne
 • współpraca z fundacjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką
 • prozdrowotną, w ramach organizowanych przez nie programów 

17. Usuwanie barier w przestrzeni miejskiej w trosce o osoby z niepełnosprawnością

 • dostosowanie wszystkich obiektów miejskich do wymogów ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • zapewnienie dostępu alternatywnego tam, gdzie niemożliwe jest usunięcie barier architektonicznych

18. Zieleń, miejsca parkingowe i energooszczędne oświetlenie w całym mieście

 • zidentyfikowanie terenów miejskich, które mogą zostać zaadaptowane na parkingi i konsultowanie warunków ich powstania z Mieszkańcami
 • budowa nowych tanich parkingów buforowych i miejsc parkingowych przy współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi
 • wymiana wszystkich opraw oświetleniowych na energooszczędne do końca 2024 roku
 • systematyczne zwiększanie zielonej przestrzeni w mieście  

19. Przejście podziemne przez tory przy ul. Okólnej

 • wybudowanie tymczasowego przejścia przez tory przy ul. Okólnej w miejsce dotychczasowego (po uzgodnieniu z PKP) – będzie funkcjonowało do czasu powstania przejścia podziemnego
 • uzgodnienie z PKP warunków przejścia podziemnego, pozyskanie działek przez Miasto na ten cel, zaprojektowanie przejścia podziemnego i realizacja inwestycji po uzyskaniu dofinansowania

20. Koniński Budżet Obywatelski 

 • zmiana regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
 • wykluczenie zadań własnych samorządu z budżetu obywatelskiego

FILAR III - NOWOCZESNA EDUKACJA

21. Reorganizacja oświaty

 • powołanie Rady Oświatowej spośród liderów oświaty, jako organu doradczego Prezydenta w ramach współdecydowania o zmianach w oświacie
 • przemodelowanie kształcenia zawodowego poprzez stworzenie platformy współpracy szkół branżowych z przedsiębiorcami dla lepszego kształcenia specjalistów przy współpracy z ANS w Koninie i Izbą Gospodarczą Wielkopolski Wschodniej
 • inwestycje w infrastrukturę oświatową
 • wyposażenie wszystkich szkół w szafki dla uczniów
 • otoczenie opieką dzieci i młodzieży mających problemy zdrowotne
 • ułatwienie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży
 • wprowadzenie pakietu zajęć dodatkowych, odpowiadających na potrzeby wyzwań XXI wieku:
  – profesjonalne doradztwo  zawodowe
  – edukacja o klimacie i transformacji regionu
  – edukacja obywatelska
  – edukacja o historii regionu konińskiego
  – edukacja cyfrowa
  – edukacja psychologiczna i antydyskryminacyjna
 • utworzenie  programu Szkoły Młodych Liderów, który zapewni pakiet szkoleń dla najzdolniejszych uczniów, w celu ich dalszego rozwoju
 • przyznawanie stypendiów dla najbardziej uzdolnionych naukowo, sportowo i artystycznie uczniów
 • stworzenie klas w szkołach ponadpodstawowych, z możliwością zdawania matury międzynarodowej IB.

22. Stworzenie przestrzeni dla młodzieży

 • uruchomienie miejsca spotkań dla młodzieży w budynku Domu Zemełki, w którym znajdzie się przestrzeń rekreacyjna, sala muzyczna i pracownia kreatywna.

23. Współpraca z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie

 • współpraca w zakresie tworzenia kierunków studiów dających możliwości dobrego kształcenia na miejscu
 • współpraca w zakresie kształcenia zawodowego
 • pomoc dla uczelni przy tworzeniu kierunków studiów, na które w przyszłości będzie zapotrzebowanie na rynku pracy

FILAR IV - WYSOKIE STANDARDY W KULTURZE i SPORCIE

24. Nowe standardy kultury 

 • wprowadzenie nowych standardów infrastruktury w instytucjach kultury i pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację obiektów
 • stworzenie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
 • wypracowanie modelu współdziałania miejskich placówek kultury z prywatnymi twórcami i szkołami artystycznymi
 • ustalenie jasnych zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych przez prywatne szkoły i organizacje artystyczne
 • wspieranie działalności organizacji artystycznych promujących miasto – samorząd mecenasem kultury nie tylko dla wybranych
 • odbudowa amfiteatru w oparciu o pozyskanie środków zewnętrznych

25. Nowe standardy w sporcie

 • opracowanie nowych zasad wsparcia finansowego klubów sportowych  
 • modernizacja infrastruktury sportowej
 • sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży
 • docenianie pracy wszystkich klubów i sportowców